โปรดระบุประเภทการสมัครของท่าน

สมาชิก วิสามัญ

 • 1.สามารถเข้าร่วมได้บางกิจกรรมตามข้อกำหนดที่ทางสมาคมฯรับสมัคร
 • 2.ชำระค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีส่วนลดพิเศษ
 • 3.มีสิทธิออกสิทธิออกเสียง ในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ สามารถรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้
 • 4.รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วได้ที่ email,lineoa
 • 5.ไม่ค้างค่าบำรงประจำปี
คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • 1. มีภูมิลำเนาหรือธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต
 • 2. ประกอบอาชีพที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง, โรงแรม, อาหารและเครื่องดื่ม, นำเที่ยวและของที่ระลึก ธุรกิจได้รับใบอนุญาตประกอบการ เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
 • 3. แสดงความจำนงขอเป็นสมาชิกโดยรับรองว่ายอมปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบมติที่ประชุม คณะกรรมการของสมาคม
 • 4. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบรับเข้าเป็นสมาชิกเป็นเอกฉันท์
ประเภทสมาชิก

สมาชิกวิสามัญ ได้แก่บุคคลธรรมดาห้างร้านหน่วยงานหรือนิติบุคคล โดยมได้รับใบอนุญาตให้ประกอบด้วย วิสาหกิจ

 • ค่าแรกเข้า 2,000
 • ค่าบำรุงประจำปี 2,000
 • จ่ายครั้งแรก 4,000

สมาชิก สามัญ

 • 1.สามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมของสมาคมฯ
 • 2.ชำระค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีส่วนลดพิเศษ
 • 3.มีสิทธิออกสิทธิออกเสียง ในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ สามารถเข้ารับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการได้
 • 4.รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วได้ที่ email,lineoa
 • 5.ไม่ค้างค่าบำรงประจำปี
คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • 1. มีภูมิลำเนาหรือธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต

 • 2. ประกอบอาชีพที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง, โรงแรม, อาหารและเครื่องดื่ม, นำเที่ยวและของที่ระลึก ธุรกิจได้รับใบอนุญาตประกอบการ เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 • 3. แสดงความจำนงขอเป็นสมาชิกโดยรับรองว่ายอมปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบมติที่ประชุม คณะกรรมการของสมาคม

 • 4. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบรับเข้าเป็นสมาชิกเป็นเอกฉันท์
ประเภทสมาชิก

สมาชิก สามัญ ได้แก่นิติบุคคลที่มี ธุรกิจขนส่ง, โรงแรม, อาหารและเครื่องดื่ม, นำเที่ยว, ของที่ระลึก และอื่นๆ ได้รับใบอนุญาตประกอบการ เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 • ค่าแรกเข้า 3,500
 • ค่าบำรุงประจำปี 3,500
 • จ่ายครั้งแรก 7,000